Organic Farming Network

เครือข่ายพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย จ.เชียงราย

PGS Organic Chiangrai เกิดจากความต้องการอนุรักษ์สายพันธุ์สับปะรดนางแล สินค้าขึ้นชื่อของเชียงรายซึ่งกำลังจะหายไป ก่อให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรจากแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงรายที่ต้องการปลูกผัก ผลไม้ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยระบบอินทรีย์ (Organic) เพื่อร่วมขยายพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภค และเป็นการสร้างระบบนิเวศที่ดีกลับคืนสู่สังคมอีกด้วย สินค้าอินทรีย์เด่นของเครือข่าย : กาแฟ ชา ผลไม้เมืองเหนือ เช่น ลิ้นจี่ พืชผักท้องถิ่น เช่น รากชู เชียงดา ประเภท: เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์จำนวนสมาชิก: มากกว่า 300 รายสถานะความเป็นอินทรีย์: ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอส ออแกนิค เชียงรายที่อยู่: อ.เมือง จ.เชียงรายติดต่อ: TOCA 064-2954289หมายเหตุ: –

เครือข่ายสามพรานโมเดล

สามพรานโมเดล ดำเนินงานภายใตการขับเคลื่อนของ มูลนิธิสังคมสุขใจ เป็นโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมบนฐานการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม มุ่งแก้ไขปัญหาระบบอาหารไม่สมดุลที่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทย มุ่งยกระดับการขับเคลื่อนตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำ ผู้ประกอบการกลางน้ำ และผู้บริโภคปลายน้ำ ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร จำนวน 17 กลุ่ม สมาชิกจำนวน 193 ราย ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตของเครือข่าย :  ข้าว ผัก ผลไม้ สมุนไพร ไข่ ไก่ หมู และสินค้าแปรรูป ประเภท: เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์จำนวนสมาชิก: กว่า 190 รายสถานะความเป็นอินทรีย์: ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม สามพรานโมเดล พีจีเอสที่อยู่: 21 ม.2 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110ติดต่อ: TOCA 064-2954289หมายเหตุ: –

กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง จ.อำนาจเจริญ

กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง จ.อำนาจเจริญ ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์และรับซื้อข้าวอินทรีย์จากสมาชิก ช่วงแรกมีการแปรรูปข้าวเป็นข้าวกล้องและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจำหน่าย ช่วงหลังฤดูกาลทำนามีการปลูกพืชหลังนา เช่น แตงโม หอมแดง กระเทียม ถั่วเขียวในระบบอินทรีย์ เป็นต้น จำหน่ายในจังหวัดใกล้เคียง การแปรรูปข้าวได้พัฒนาออกมาหลายรูปบบในปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้าว 3 กษัตริย์ ข้าว 150 สายพันธุ์ ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ 105 ข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดง ข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดง ข้าวขัดขาว ข้าวกล้องหอมนิล ข้าวกล้องงอกหอมนิล ซึ่งกลุ่มสามารถดำเนินการสีข้าวและแปรรูปข้าวให้ตามความต้องการสั่งซื้อของลูกค้า ประเภท: เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์จำนวนสมาชิก: มากกว่า 200 รายสถานะความเป็นอินทรีย์: รับรองมาตรฐาน IFOAM, EU, CORที่อยู่: 157 ม.5 ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240ติดต่อ: TOCA 064-2954289หมายเหตุ: –

Our Partners

Sponsors and co-drivers of TOCA