มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอินทรีย์กับเรา
พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย
ดูเพิ่มเติม >

สมัครเป็นสมาชิกกับ TOCA

ร่วมเป็นสมาชิกเกษตรกรอินทรีย์

ฟรี
 • มุ่งมั่นทำเกษตรอินทรีย์ บันทึกกิจกรรมการปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว เชื่อมขายสินค้า ผลผลิตอินทรีย์ ผ่าน TOCA Platform ทั้งตลาดออนไลน์ B2C กับผู้บริโภค และ B2B กับผู้ประกอบการ และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ Organic Tourism
 • เป็นเกษตกรรายเดี่ยว หรือกลุ่ม
 • มีผู้ประสานงานดูแลระบบชัดเจน (Admin)
 • มีความสนใจขยายการผลิต เพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรองรับการเชื่อมตลาด
 • มีความพร้อมในการใช้งานบันทึก หรือเชื่อมขายสินค้า ผ่าน TOCA Platform

ร่วมเป็นสมาชิกผู้ประกอบการ

ฟรี
 • เชื่อมซื้อสินค้า วัตถุดิบอินทรีย์ที่เชื่อมั่นได้จากเกษตรกร ผ่าน TOCA Platform และส่งเสริมกิจกรรมการตลาด อาทิ Earth Points/ Promotions/ เมนูอินทรีย์ เป็นต้น
 • มีความสนใจใช้วัตถุดิบดินทรีย์ และแจ้งความต้องการใช้วัตถุดิบ/เดือนให้ทราบได้เพื่อเป็นข้อมูลประสานงานเกษตรกร
 • มีความพร้อมเรียนรู้การใช้งานสั่งซื้อสินค้าผ่าน TOCA Platform
 • ร่วมสร้างสรรค์เมนูอินทรีย์ หรือร่วมสนับสนุนโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดต่างๆ
 • มีส่วนร่วมเป็นจุดให้ และรับแลกใช้ Earth Points
 • มีความสนใจเรื่องการจัดการขยะ และบันทึกผ่าน Waste Management System

ร่วมเป็นสมาชิกผู้บริโภค

ฟรี
 • ผู้บริโภคอินทรีย์ที่เป็นแรงผลักดัน ได้มากกว่าการบริโภคอาหารอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ แต่ช่วยสิ่งแวดล้อมสมดุล เกษตรกรมีสุขภาพดี เกิดสังคมและการกระจายรายได้ ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับ TOCA สะสมคะแนน Earth Points ได้จาก
 • กิน - เมนูอินทรีย์จากโรงแรม ร้านอาหาร
 • ซื้อ - สินค้าข้าว ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป
 • เที่ยว - ท่องเที่ยวฟาร์ม เรียนรู้วิถีอินทรีย์
 • เรียนรู้ - ร่วมอบรม workshop เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นต้น