คณะกรรมการบริหารสมาคม

คุณอรุษ นวราช

นายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย
กรรมการผู้จัดการสวนสามพราน

คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด

เหรัญญิก
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสังคมสุขใจ

คุณศศิธร กิจกอบชัย

เลขานุการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคม

คุณวิเชียร พงศธร

ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

ประธานแผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท.

คุณสุชาดา ยุวบูรณ์

ประธานกรรมการบริหารสวนสามพราน

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการและเหรัญญิกสภากาชาดไทย และประธานกรรมการมูลนิธิสังคมสุขใจ

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

คณะกรรมการสมาคม

ดร.อุดม หงส์ชาติกุล

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) จำกัด

คุณมณเฑียร ศิริพงศ์ปรีดา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

คุณเกริกกฤษณ์ กมลวิมุตศานต์

ผู้ก่อตั้งบริษัท หนึ่งบรรจง จำกัด

คุณพิมพร ศิริวรรณ

กรรมการผู้จัดการ บริษัทมายแบรนด์ เอเจนซี่ จำกัด

คุณกร รัชไชยบุตร

ผู้จัดการ บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด

คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์

ผู้ก่อตั้งเครือข่าย Greenery

รศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

อาจารย์การตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย