สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (Thai Organic Consumer Association) หรือ TOCA เกิดจากการรวมตัวร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ของผู้ประกอบการและผู้บริโภค และมีการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

เข้าถึงสินค้าอินทรีย์ที่เชื่อมั่นได้

ซื้อสินค้าตรงในราคาที่เป็นธรรมและได้สนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์

ความหลากหลายและต่อเนื่องในปริมาณและคุณภาพของสินค้าอินทรีย์

เรียนรู้และเข้าใจวิถีอินทรีย์ ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วม เช่น ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์

การสื่อสารการตลาด สร้างจุดขาย ประสานความร่วมมือกับภาคี

ผลักดันนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร