วิสัยทัศน์ (Vision)

สังคมอินทรีย์ (Organic Society)

พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริมให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

วัตถุประสงค์ (Objective)

สื่อสารและจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์
ประสานความร่วมมือกับภาคีสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์
ขยายช่องทางการเข้าถึงสินค้าอินทรีย์ที่เชื่อมั่นได้ เข้าถึงง่ายในราคาที่เป็นธรรม