Organic Tourism – กินอยู่วิถีอินทรีย์ #1

ในพื้นที่ 7 ไร่ของศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแปลงอินทรีย์แบบผสมผสาน ที่มีความเป็นธรรมชาติ ครบวงจร ทั้งปลูกข้าว เลี้ยงไก่ ทำนาบัว ปลูกผัก และแปรรูป ทำให้ผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยวที่มาเยือน สามารถเรียนรู้และเข้าถึงวิถีชีวิตอินทรีย์ ชีวิตพอเพียง อยู่บ้านดิน ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือก็แบ่งขาย ซึ่งนอกจากมีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเองได้ ยังแบ่งปันพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงต้อนรับอาสาสมัครต่างชาติมาเรียนรู้ วีถีชีวิตการกินอยู่วิถีอินทรีย์ด้วย ในโปรแกรม “กินอยู่ วิถีอินทรีย์ #1” ผู้บริโภคจะได้เรียนรู้กระบวนการในแปลงครบวงจร รวมถึงเพลิดเพลินกับความเป็นธรรมชาติในแปลงยามเย็น และยามค่ำที่ระหว่างสัมผัสประสบการณ์ฟาร์มดินเนอร์ ก็จะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของแปลงอินทรีย์ ที่ 10 ปีหลังจากเปลี่ยนมาทำอินทรีย์ ธรรมชาติได้ตอบแทน พาหิ่งห้อยมาเยือน

รายละเอียดกิจกรรม 1 วัน

  • เดินแปลงชมสวน เรียนรู้วงจรฟาร์มจริง อาทิเช่น เศรษฐกิจหมุนเวียน
  • ร่วมกิจกรรม Workshop การปลูก การดูแล และการแปรรูป
  • Farm Dinner & ชมหิ่งห้อย

อัตราค่าบริการ   จองขั้นต่ำ 5 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 1,500 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็น)

หมายเหตุ

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถ ทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ เกษตรกรจะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคารให้แทน

ข้อแนะนำ

  • กรุณาเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
  • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
  • หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป

**จองกิจกรรมติดต่อได้ที่ คุณอรุณี พุทธรักษา เบอร์โทร 081-665-1374 หรือสอบถามสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน) **

กิจกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ

พวกหนูทำได้

พวกหนูทำได้ ณ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ ต.น้ำพุ อ.เมือ

Circular Urban Farm Fair No.1

เทศกาลหมุนเวียน/เปลี่ยนเมือง ตอน ‘’ชอบจึงหมัก รักจึงปลูก’’ ขอเชิญรวมกิจกรรมแก้ปั

TOCA x SOOK

ชวนขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ สะสม Earth Points ยิ่งสะสม ยิ่งมีสิทธิ์แลกมาก สำหรับส

พาเพลิน…เดินชิล

พาเพลิน…เดินชิล ณ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ ฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ ต.น้