เครือข่ายพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย จ.เชียงราย

PGS Organic Chiangrai เกิดจากความต้องการอนุรักษ์สายพันธุ์สับปะรดนางแล สินค้าขึ้นชื่อของเชียงรายซึ่งกำลังจะหายไป ก่อให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรจากแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงรายที่ต้องการปลูกผัก ผลไม้ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยระบบอินทรีย์ (Organic) เพื่อร่วมขยายพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภค และเป็นการสร้างระบบนิเวศที่ดีกลับคืนสู่สังคมอีกด้วย

สินค้าอินทรีย์เด่นของเครือข่าย : กาแฟ ชา ผลไม้เมืองเหนือ เช่น ลิ้นจี่ พืชผักท้องถิ่น เช่น รากชู เชียงดา


ประเภท: เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์
จำนวนสมาชิก: มากกว่า 300 ราย
สถานะความเป็นอินทรีย์: ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอส ออแกนิค เชียงราย
ที่อยู่: อ.เมือง จ.เชียงราย
ติดต่อ: TOCA 064-2954289
หมายเหตุ:

กิจกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ

กินหมดจาน – Finish your Plate

ภารกิจ : รับประทานอาหารให้หมดจาน เพื่อช่วยลดขยะจากเศษอาหารที่จะเกิดขึ้นในแต่ละมื