TOCA x Young Happy ร่วมสร้าง Active Consumer

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา TOCA ร่วมกับ Young Happy จัดกิจกรรม Workshop 2 วัน 1 คืน พาสมาชิก Young Happy มารู้จัก เรียนรู้ และสัมผัสกับวิถีอินทรีย์ของจริง ผ่านการฟังเรื่องราว และลงมือทำจริงด้วยตนเอง ณ สวนสามพราน

เริ่มต้นวันแรกในช่วงเช้า สมาชิก Young Happy ลงพื้นที่ สัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ของจริง ณ ปฐมออร์แกนิก ฟาร์ม แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของสวนสามพราน ฟังเรื่องราวการทำเกษตรอินทรีย์ และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ การเพาะต้นกล้า และการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง

ต่อด้วยกิจกรรม Workshop ในช่วงบ่าย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมแปรรูปอินทรีย์ เรียนรู้วิธีการดองผักแบบออร์แกนิก และการทำชาสมุนไพรออร์แกนิกง่ายๆด้วยตนเอง จากสวนสามพราน และกิจกรรมอบรมนักตรวจรับรองสินค้าแปรรูปอินทรีย์ ที่ได้คุณชฤทธิพร ผู้จัดการสามพรานโมเดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก Young Happy เพื่อพัฒนาให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ได้มากยิ่งขึ้น

และวันที่ 2 ของกิจกรรมกับโจทย์ที่ให้สมาชิก Young Happy ได้นำความรู้ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันแรกมาใช้จริงในการลงพื้นที่ตลาดสุขใจ เก็บข้อมูลวัตถุดิบอินทรีย์ และพูดคุยกับเกษตรกรอินทรีย์ หาแนวทางในการวางแผนผลิตสินค้าอินทรีย์ตามโจทย์ที่ได้รับ โดยต้องคำนึงถึงความเป็นอินทรีย์ของสินค้า และวิธีการสื่อสารที่จะใช้ ซึ่งสมาชิก Young Happy สามารถนำเสนอแผนออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ และความต้องการที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ต่อไปในอนาคต