TOCA x Sampran Model x Tiger Project @Uthai

TOCA ร่วมกับสามพรานโมเดล ขยายการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ยัง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ได้ลงพื้นที่ส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จากโครงการเสือ Tiger Project สู่แนวทางการส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้บริเวณหมู่บ้าน ช.1 และชุมชนพื้นที่แนวกันชนห้วยขาแข้ง (Buffer Zone) จำนวน 32 ครัวเรือน

ด้วยความร่วมมือนี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาจากการทำแปลงคู่ขนานสู่การทำแปลงเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดตามแนวคิดของชุมชน “Wildlife Friendly Community เป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับสัตว์ป่า” …ก้าวแรกได้เริ่มแล้ว ก้าวต่อไปร่วมด้วยช่วยกันไปสู่เป้าหมายผลผลิตอินทรีย์ สู่มือคนรักสุขภาพทุกคน