TOCA x Sampran Model ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ จ.อุทัยธานี

เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา TOCA ร่วมกับสามพรานโมเดล ลงพื้นที่พบเกษตรกรในชุมชน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และกำลังพัฒนาระบบการทำเกษตรอินทรีย์ในนามกลุ่มเครือข่ายชุมชนห้วยขาแข้ง โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรภายในชุมชน

จากโครงการเสือ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี หวังสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับสัตว์ป่า มาจนถึงวันนี้ที่เกษตรกรให้ความสำคัญกับการสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ทั้งต่อตนเอง ผู้บริโภค และสัตว์ป่า เครือข่ายชุมชนห้วยขาแข้งจึงถือกำเนิดขึ้น

โดยกิจกรรมหลักที่ทีม TOCA และสามพรานโมเดลได้ทำร่วมกับเกษตรกรในชุมชน คือ การอบรมผู้ตรวจในระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เปิดโอกาสให้สมาชิกเกษตรกรได้ลงสนามตรวจแปลงเพื่อนในเครือข่าย เก็บเกี่ยวประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งกับเพื่อนสมาชิก และเจ้าหน้าที่ทีมจัดอบรม นอกจากนั้นยังได้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมอินทรีย์ให้เกิดขึ้นจริงอย่างที่ตั้งใจไว้