TOCA และสามพรานโมเดลร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์พื้นที่จังหวัดเชียงราย

TOCA สามพรานโมเดล และคณะกรรมการจากกลุ่มพีจีเอส ออแกนิค เชียงรายในแต่ละพื้นที่ ร่วมกันระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อถอดบทเรียนจากการทำงาน และสร้างภาพที่ชัดเจนของการดำเนินงานในอนาคตให้กับกลุ่มพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

สามพรานโมเดลและ TOCA ได้ร่วมบอกเล่าเรื่องราว เส้นทางการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ในมุมมองของทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มพีจีเอส ออแกนิค เชียงราย ก่อนเข้าสู่กิจกรรม Workshop ถอดบทเรียนจากการทำงานขับเคลื่อน เพื่อให้สมาชิกได้มองเห็นถึงข้อดี และสิ่งที่ควรพัฒนาต่อไปในอนาคตของกลุ่ม