TOCA ชวนสมาชิกผู้บริโภคจาก Young Happy เที่ยวสวนลุงประกฤติ Organic กับสามพรานโมเดล

TOCA และสมาชิกผู้บริโภคจาก Young Happy ร่วมเดินทางไปเที่ยวชมสวนลุงประกฤติ Organic จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ในกิจกรรม Organic Tourism ต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้สมาชิก Young Happy ผ่านการเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์จริงในแปลงอินทรีย์ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์กับ TOCA และสามพรานโมเดล

เริ่มต้นด้วยการนั่งเรือเข้าสวนลุงประกฤติ ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชน พบปะทักทายสมาชิกเกษตรกรจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่วมใจ ฟังเรื่องราวความเป็นมาของกลุ่ม และสวนลุงประกฤติ ต่อด้วยการล่องเรือโฟมชมสวนชมพู่อินทรีย์ รับอากาศบริสุทธิ์ พร้อมเก็บชมพู่อินทรีย์จากต้น และร่วมชมสาธิตวิธีการสานตะกร้าจากทางมะพร้าว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน นำสิ่งที่อยู่ในแปลงมาใช้ให้เกิดประโยชน์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้วิธีการเพาะต้นอ่อนผักบุ้ง สาธิตโดยเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมดิน การเลือกเมล็ดพันธุ์ และการเพาะลงแปลงปลูก ซึ่งเกษตรกรได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ และเทคนิคให้แบบไม่มีกั๊ก

ก่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของกิจกรรมที่เปิดเวทีให้สมาชิกผู้บริโภคจาก Young Happy ได้แสดงความคิดเห็น บอกเล่าความประทับใจ และแนวทางการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ในอนาคต ซึ่งหลายท่านมองว่ากิจกรรมท่องเที่ยววิถีอินทรีย์เป็นกิจกรรมที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจในวิถีออินทรีย์ได้มากขึ้น ผ่านการสัมผัสประสบการณ์จริง ลงมือทำจริง รวมถึงจะช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงการรับประทานอาหารปลอดภัยเพื่อดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย