Farm Visit สวนเพชรการ์เด้น อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ทีม TOCA มีโอกาสได้เยี่ยมชมสวนเพชรการ์เด้น ณ The Garden นำโดยคุณสันติ สุวัณณาคาร ซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ และดำเนินการทำเกษตรแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี ยึดมั่นแนวทางเศรฐกิจพอเพียงสัมพันธ์กับการทำเกษตรในฟาร์ม เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวการทำเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการของฟาร์ม สำหรับพัฒนาเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำเกษตรอินทรีย์ได้ การเยี่ยมชมครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำอินทรีย์ รวมถึงรูปแบบระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอสของเครือข่าย PGS Organic Phuket ซึ่งสวนเพชรการ์เด้นค่อนข้างมีความพร้อมกับกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจอยู่มากและเห็นถึงความสำคัญของวิถีอินทรีย์ ห่วงโซ่อาหารที่ปลอดภัยของสังคม จนไปถึงมีความต้องการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจการทำเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติให้กับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รับรู้และร่วมเห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยกับตนเองและคนในสังคม โดยมีแผนจัดการพื้นที่บางส่วนสำหรับเป็นจุดกิจกรรมเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ที่ฟาร์มรวมถึงวัฒนธรรมของภูเก็ตผ่านมิวเซียมใน The Garden ได้อีกด้วย จากความตั้งใจของคุณสันติที่พร้อมเริ่มกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์นั้นสามารถเป็นต้นแบบให้กับสมาชิกเครือข่ายเพื่อเข้ามาศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน