ร่วมเสวนา อนาคตท่องเที่ยวไทย

สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) โดยคุณอรุษ นวราช นายกสมาคมฯ ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “Co-creation in Tourism Ecosystem” ร่วมกับคุณน้ำฝน บุณยะวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ททท. จัดงานเสวนา อนาคตท่องเที่ยวไทย (Strategic Leader Talk) ในฐานะ Strategic Leader ผู้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน ตามแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2566-2570

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานเสวนาออนไลน์“อนาคตท่องเที่ยวไทย (Strategic Leader Talk)” ภายใต้หัวข้อ “TOURISM ONWARD : Moving Together” เพื่อสื่อสารทิศทางของแผน วิสาหกิจ ททท. พ.ศ.2566-2670 และสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว น าสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของ ททท. ในฐานะ Strategic Leader มุ่งสร้างการท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน ยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ทางโปรแกรม Zoom และ Youtube : Amazing Thailand

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้ศึกษาถอดบทเรียนและระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้แนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และจัดท าแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2566-2570 หรือแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี เพื่อเป็นกรอบ ในการด าเนินงานขององค์กร ทั้งในด้านการตลาดการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการองค์กรให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Economy Model และ Happy Model ของรัฐบาล และความท้าทายด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ในการนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารทิศทางตามแผนวิสาหกิจฯ และสร้างการมีส่วนร่วมผลักดันสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ระหว่าง ททท. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ททท. จึงก าหนดจัดงานเสวนา “อนาคตท่องเที่ยวไทย (Strategic Leader Talk)” ภายใต้หัวข้อ “TOURISM ONWARD : Moving Together” ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 -16.00 น. รับชมผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Youtube : Amazing Thailand ฉายภาพทิศทางการด าเนินงานในปี 2566-2570 เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในอนาคตให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งประกอบด้วย 3 ช่วงสนทนา ได้แก่ The Trendsetter พบกับนายกล้า ตั้งสุวรรณ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ ประเทศไทย จ ากัด พาเรียนรู้ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกสร้างความเข้าใจและสร้างโอกาสเป็นผู้น าเทรนด์, The Future of Tourism พบกับนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท. ที่จะมาสะท้อนอนาคตท่องเที่ยวไทยและทิศทางการด าเนินงานของ ททท. ในฐานะ Strategic Leader และช่วงสุดท้าย Panel Discussion : Co-creation in Tourism Ecosystem นางน้ าฝน บุณยะวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท., นายอรุษ นวราช นายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน และนายปริวรรต วงษ์ส าราญ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (NIA) จะร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองใหม่ในด้านการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันส่งมอบประสบการณ์ทรงคุณค่า
แก่นักท่องเที่ยวในมุมมองของผู้เกี่ยวข้องกับ Tourism Ecosystem สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยภายใต้แผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2566-2570 ททท.จะเดินหน้าในฐานะ Strategic Leader “ททท. เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน” ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม สะท้อนทิศทางและเป้าหมายการท่องเที่ยวไทย มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดย ททท. ได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic Objective) ประกอบด้วย SO1 Drive Demand: มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน SO2 Shape Supply: สร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ SO3 Thrive for Excellence: ยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง เน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพผ่านการสร้าง เรื่องราวเพื่อส่งมอบคุณค่าประสบการณ์เหนือระดับ (Storytelling and Experience-based) ผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายผ่านการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ร่วมกันขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว (Tourism Ecosystem) ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน อันได้แก่ กลุ่มรายได้สูง กลุ่มใช้จ่ายสูง กลุ่มนักท่องเที่ยวความสนใจพิเศษและกลุ่กนักท่องเที่ยวที่รักและยินดีจ่ายเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยก าหนดแนวทางการดำเนินงานไว้ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (พ.ศ. 2566) ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมในทุกมิติ ระยะกลาง (พ.ศ. 2567-2568) เปลี่ยนสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมูลค่า และระยะยาว (พ.ศ. 2569-2570) มุ่งให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นางน้ำฝน บุญยะวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ กล่าวถึงการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นใน Tourism Ecosystem ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน และขยายผลส่งแรงกระเพื่อมไปทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ผ่านการสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวคุณภาพที่ตอบโจทย์ Customer Journey มุ่งสู่ Smart Tourism จากการให้ส าคัญกับการใช้ข้อมูลเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ให้พร้อมสำหรับการส่งมอบประสบการณ์ทรงคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ททท. ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เข้าร่วมงานเสวนาฯ จำนวน 700 ราย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting ID: 270 038 7415 Passcode: 474466 และ YouTube: https://www.youtube.com/thailand ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ซึ่ง ททท.คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ททท. ในปี 2566 – 2570 ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน