ร่วมออกแบบดิจิตอลแพลตฟอร์ม “Thai Organic Platform”

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดกระบวนการออกแบบสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย เพื่อสร้างสังคมอินทรีย์ที่เข้มแข็งและยั่งยืนผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์ม “Thai Organic Platform” และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืน ร่วมออกแบบสังคมอินทรีย์ในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายสังคมอินทรีย์เพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืน และคัดกรองให้เกิดองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และสร้างแนวทางของระบบอาหารที่สมดุลในอีก 30 ปีข้างหน้าเป็น Food System Vision 2050