ร่วมอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ จ.พิษณุโลก

TOCA ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ในระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ของเกษตรกร กลุ่มสองแควออร์แกนิค ณ บ้านสวนเพชรนภัทร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างผู้ตรวจรุ่นใหม่ภายในกลุ่มสองแควออร์แกนิค

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมถึงความหมายของเกษตรอินทรีย์ แนวทางในการปฏิบัติ และความหมายของระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ไปในทิศทางเดียวกันของกลุ่ม ก่อนเข้าสู่บทเรียนการเป็นผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ว่าด้วยหลักการ และแนวทางการตรวจรับรอง โดยมีคุณชฤทธิพร
ผู้จัดการสามพรานโมเดล เป็นวิทยากรสอนให้กับเกษตรกรด้วยตนเอง

และไม่ใช่เพียงการเรียนในชั้นเรียนเท่านั้น แต่เกษตรกรยังได้ลงพื้นที่ตรวจแปลงเพื่อนเกษตรอินทรีย์ภายในกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจ และระบบการรับรองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมไปถึงให้ผู้ตรวจรุ่นใหม่ได้ลงสนามจริงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ สร้างความมั่นใจในการเป็นผู้ตรวจของกลุ่มสองแควออร์แกนิค โดยมีทีม TOCA เป็นผู้ช่วยร่วมสังเกตการณ์