ขึ้นเหนือเตรียม Organic Tourism#1

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่หลายๆ คนปรารถนาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ซึ่งการท่องเที่ยวสามารถนำพาความสุข แรงบันดาลใจ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพได้อย่างดี เช่นเดียวกับกิจกรรม Organic Tourism ซึ่งเรียงร้อยวิถีอินทรีย์ การเพาะปลูก อาหารการกิน ศิลปวัฒนธรรม นำเสนอให้นักท่องเที่ยว ผู้บริโภคได้เรียนรู้ สร้างคุณค่าทางการตลาดให้เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการผลผลิตอินทรีย์สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตที่เชื่อมั่นได้

TOCA ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยว ณ สวนผักดอยโอเค Farm Stay อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 โดยคุณธีรพงศ์ ทาหล้า เจ้าของสวนกล่าว “ทำเกษตรแล้วมีตลาด นั่นคือธุรกิจ” เป็นจุดเริ่มต้นสู่การทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งควบตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ด้วย บอกเล่าถึงเส้นทางจากการทำเกษตรปลอดภัย ยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกเกษตรกรในกลุ่ม พร้อมส่งเสริมความรู้ การบริหารจัดการแปลงให้ได้มาตรฐาน และผลักดันช่องทางการตลาดสร้างแรงจูงใจในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผักกะดอย จากการทำเกษตรปลูกพืชผักตามแนวทางหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ให้เข้าสู่วิถีอินทรีย์เช่นกัน พร้อมทั้งร่วมกับสมาชิกในชุมชนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้บริโภคได้เข้าถึงและเข้าใจวิถีเกษตรอินทรีย์

ความน่าสนใจของกิจกรรม
1. สร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยว หรือผู้เข้าศึกษาดูงานให้เข้าใจถึงการบริหารจัดการฟาร์มที่ทำเกษตร 2 ระบบ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในผลผลิตอินทรีย์ได้อย่างไร
– แบ่งสัดส่วนพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์โดยมีระยะห่างชัดเจน Buffer zone
– ชนิดพืชที่ปลูกคนละชนิดโดยมีการแสดงชนิดพืชที่ยื่นขออินทรีย์ชัดเจน
– อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว การแพ็คแยกกันชัดเจน
2. วัฒนธรรมด้านภาษา การแต่งกาย อาหารของชาวลัวะ ซึ่งถ่ายทอดผสมผสานระหว่างการทำกิจกรรม

ผลผลิตหลักผักสลัด เคล ต้นหอม ผักชี วอเตอร์เคส คะน้าฮ่องกง ผักกาดฮ่องเต้ เป็นต้น

เก็บต้นหอม ตัดแต่งเตรียมแพ็คส่ง

ต้นกล้าจากถาดเพาะเตรียมลงแปลง

ผักสดรสชาติดี กรอบ ไม่ขม

หม่อนริมรั้ว ผลดก หวานอร่อย เด็ดชิมได้ทุกฤดูกาล