ก้าวแรกของการรวมกลุ่มสร้างระบบรับรองแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) ร่วมกันจัดการประชุม และเชิญชวนเกษตรกรที่มีความสนใจในการทำเกษตรอินทรีย์ มาร่วมพูดคุย หารือแนวทางในการรวมตัวกันจัดตั้งเครือข่ายพีจีเอสภูเก็ต

สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย ได้มีโอกาสพบกับเกษตรกรอินทรีย์ และเกษตรกรที่มีความสนใจในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยได้บอกเล่าประสบการณ์การทำงานของสมาคมฯร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายอื่นๆ และแนวทางการรวมกลุ่มสร้างระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมในวันนั้นก็มีความต้องการที่จะรวมตัวกันก่อตั้งพีจีเอสภูเก็ต จึงได้เริ่มต้นวางโครงสร้างของกลุ่ม และจัดทำข้อกำหนดของระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม

นอกจากนั้นยังได้เชิญผู้ประกอบการโรงแรม Grand Mercure Phuket มาร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย เพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้าอินทรีย์ และสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับสังคมอินทรีย์ในจังหวัดภูเก็ต