การดำเนินงานพื้นที่จ.น่าน

TOCA ขยายการดำเนินงานขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยประสาน Local Facilitator กลุ่มกิจการเพื่อสังคมไร้ควัน (Haze Free Social Enterprise Group: Haze Free SE) ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดน่าน และเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรที่สนใจการปรับเปลี่ยนเป็นวิถีการเกษตรใหม่โดยการใช้ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) เป็นเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและสร้างระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่สร้างระบบการตลาดที่มั่นคง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้องซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกรตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

ซึ่ง TOCA เล็งเห็นศักยภาพในการดำเนินงานความต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ขยายช่องทางตลาดผ่าน TOCA Platform และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ ผู้บริโภคด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอส จากการหารือทาง Haze Free SE จะวางแผนการดำเนินงานต่อไป