ภารกิจ : ช่วยจัดการแยกขยะเศษอาหาร และขยะรีไซเคิล เพื่อให้ขยะเหล่านั้นถูกจัดการอย่างถูกวิธี และเกิดประโยชน์สูงสุด

กติกา
1. ร่วมกิจกรรมแยกขยะที่โรงแรม ร้านอาหาร และฟาร์มที่ร่วมโครงการ
2. แยกขยะตามประเภท แล้ว Scan QR Code เพื่อรับ Earth Points

คุณสามารถร่วมภารกิจแยกขยะเศษอาหาร และขยะรีไซเคิลได้ที่ :
1. สวนผักกูดทอง