Organic Tourism – จุดประกายพึ่งพาตนเองกับเกษตรทฤษฎีใหม่

ในพื้นที่ 7 ไร่ของศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ เป็นแปลงอินทรีย์แบบผสมผสาน ที่เน้นความพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือก็แบ่งขาย ตลอด 10 ปี ค่อยๆเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดจากสิ่งที่เรียน เรียนรู้จากสิ่งที่ทำ ไม่บริโภคเกินตัว ความร่มรื่นและเป็นสัดเป็นส่วนของฟาร์ม ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับนาข้าวที่หล่อเลี้ยงคนในฟาร์ม สนุกกับกับการเดินเก็บบัวหลวงที่ปลูกบนแปลงยกร่องให้เก็บง่าย ซึ่งที่กลางแปลงมีเกาะรูปหัวใจ รวมถึงได้เรียนรู้ความมุ่งมั่นของเกษตรกร พร้อมฟังเรื่องเล่าในแปลงของเกษตรกรกลุ่มทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ จะเห็นความพยายามใช้วัสดุธรรมชาติเหลือใช้ในแปลง มาสร้างประโยชน์ เป็นปัจจัยผลิต รวมถึงมาสร้างเป็นแปลงปลูก ซึ่งสำหรับคนที่ชอบเที่ยวชุมชน สัมผัสวิถีท้องถิ่นจริงๆ เมื่อมาที่นี่จะได้เข้าถึงฟาร์มจริงแน่นอน อีกทั้งยังจะได้เห็นคุณค่าการพึ่งตนเองการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ที่ทำให้มีรายได้สม่ำเสมอ และมีความสุข

รายละเอียดกิจกรรม 1 วัน
เดินแปลงชมสวน พร้อมเรียนรู้วงจรฟาร์มจริง อาทิเช่น เศรษฐกิจหมุนเวียน และร่วมกิจกรรม Workshop การทำปุ๋ยหมัก, สมุนไพรไล่แมลง และการเพาะต้นอ่อน

อัตราค่าบริการ จองขั้นต่ำ 5 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 500 บาท (รวมอาหารว่าง 1 มื้อ ไม่มีอาหารกลางวัน)

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถ ทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ เกษตรกรจะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคารให้แทนข้อแนะนำ

ข้อแนะนำ
1. กรุณาเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
2. สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
3. หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป

**จองกิจกรรมติดต่อได้ที่ คุณอรุณี พุทธรักษา เบอร์โทร 081-665-1374 หรือสอบถามสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน) **

กิจกรรมและสถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ

Y.Farmily จ.ราชบุรี

Y.Farmily ห้องทดลองในสวนมะพร้าว เดินทางออกจากกรุงเทพฯ เพียงไม่ไกลก็ได้พบกับสวนมะ

วิถีขนมจีนเส้นสด

เรียนรู้วิถีการทำขนมจีนเส้นสด แบบฉบับชาวทับปุด จ.พังงา “กลุ่มปลูกข้าวทับปุ