เรียนรู้วิถีการทำขนมจีนเส้นสด แบบฉบับชาวทับปุด จ.พังงา

กลุ่มปลูกข้าวทับปุด พีจีเอส” ตั้งอยู่ อ.ทับปุด จ.พังงา
ด้วยวิถีชีวิตของชาวทับปุดที่มีอาชีพดั้งเดิมในการปลูกข้าว สู่การพลิกฟื้นการปลูกข้าวอินทรีย์แบบ 3 นา ได้แก่ นาดอน นาลุ่ม และนาใต้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ในนามกลุ่มปลูกข้าวทับปุด พีจีเอส ซึ่งใช้วิชาความรู้ในการจัดการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลให้เหมาะสม การบำรุงดินด้วยการเกื้อกูลกันตามธรรมชาติ จนเกิดเป็นผลผลิตข้าวหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวไร่ดอกข่า (ข้าว GI ของจ.พังงา) ข้าวเกยไชย ข้าวหอมจันทร์ เป็นต้น และด้วยวิถีชีวิตที่แฝงไปด้วยภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านอาหารที่ยังคงรักษาไว้สืบต่อมา

>> การเรียนรู้ทำขนมจีนเส้นสด ด้วยเครื่องมือดั้งเดิม <<
• เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น
• เยี่ยมชมผืนนาข้าวอินทรีย์ของเครือข่ายกลุ่มปลูกข้าวทับปุด เช่น ปลูก เก็บเกี่ยว
(ตามฤดูกาล)
• เรียนรู้การทำขนมจีนเส้นสด ด้วยเครื่องมือแบบดั้งเดิม


ราคา: 599 บาท/ท่าน
เวลากิจกรรม: เวลา 9.30 – 13.00 น.
จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมขั้นต่ำ 20-25 ท่าน/รอบ
ที่อยู่: ณ โรงสีปู่เจ้า เครือข่ายกลุ่มปลูกข้าวทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา https://goo.gl/maps/HBHdBAnG6JKccUnE8
กรุณาสำรองกิจกรรมล่วงหน้า 3 วัน
ข้อมูลการจอง: คุณโรจนินทร์ 094-1596456